Гаранционни условия

Гаранционни условия

1. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

 • Гаранционният срок е този срок, през който ОНСЕТ ЕООД гарантира изправността на стоката и отстранява всички възникнали производствени дефекти за своя сметка.
 • Гаранционният срок е посочен в гаранционната карта, придружаваща всяка една стока и започва да тече от датата на издаване на Гаранционната карта. За неподписани гаранционни карти за стоки доставени по куриер, се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок.
 • Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранционния срок и се представя заедно със стоката обект на рекламация.
 • Гаранционният срок не тече за времето на отстраняване на възникналата рекламация в сервиза на ОНСЕТ ЕООД.

2. РЕКЛАМАЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 • Признатата рекламация се удовлетворява чрез извършването на ремонт или замяна на стоките с идентични за сметка на ОНСЕТ ЕООД.
 • В случай на рекламация на стока, устройство или негов модул, което е недоставимо рекламацията се извършва по следния ред:
  • Изпълняват се предписанията на фирмата производител, ако има такива.
  • Стоката за рекламация се заменя със съпоставим друг модел или от друг производител.
  • ОНСЕТ ЕООД оценява стоката на рекламация по текуща ценова листа или пазарната му цена и извършва замяна с друга стока. Клиентът доплаща разликата.
  • ОНСЕТ ЕООД оценява стоката на рекламация по текуща ценова листа или пазарната му цена и възстановява сумата на Клиента.
 • ОНСЕТ ЕООД не носи отговорност за съхранението на информация на Купувача, както и за нейното възстановяване, в случаите на нейната загуба, вследствие на гаранционен ремонт или замяна на изделието. ОНСЕТ ЕООД не носи отговорност за възможни материални и нематериални щети, както и за пропуснати ползи, вследствие на загуба на данни или вследствие невъзможността на Купувача да използува стоката.
 • Клиентът доставя стоката, обект на рекламация, до офиса на ОНСЕТ ЕООД за своя сметка, ако не е договорено друго. При транспортиране трябва да се извършат всички механични укрепвания, предвидени за съответната стока в неговото описание. Най-лесно това се постига с оригиналната опаковка.
 • В случай на рекламация ОНСЕТ ЕООД не осигурява оборотно оборудване, ако не е договорено друго.
 • Срокът за остраняване на гаранционни рекламации е не повече от 30 календарни дни.
 • 3. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО НЕ СЕ УДОВЛЕТВОРЯВА РЕКЛАМАЦИЯТА
 • Гаранционното обслужване се осъществявя само при наличието на попълнени валидни гаранционни документи.
 • Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени във фактурата или гаранционната карта.
 • Увреждания върху стоките в следствие на механични интервенции - удари, счупвания, намокряния и др.
 • Неспазване на правилата за транспорт, съхранение и инсталация.
 • Повреда, причинена от природни бедствия - гръмотевични бури, пожари, наводнения, земетресения и др.
 • Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения по LAN, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с доставената техника.
 • Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от доставчика, не се признават за гаранционни или се отстраняват за сметка на клиента.
 • Гаранцията на устройствата не се отнася до софтуер, инсталиране на драйвери и настройки. Проблеми, свързани с неправилно инсталиране, конфигуриране на софтуер, както и вируси, се отстраняват срещу заплащане по действащите тарифи на сервиза.
 • Повреда, причинена от насекоми, гризачи или домашни любимци.
 • Повреда, причинена от злоумишлени действия.
 • Разкъсан или повреден гаранционен стикер, поставен от ОНСЕТ ЕООД или производителя. 
Онлайн магазин
ОНСЕТ ЕООД - Благоевград © 2018